จินดา ประกายพรรณ, มงคลศิริโรจน์ รุ่งอรุณ, วงศ์คำ สายทอง, and บุษยพรรณพงศ์ หทัยรัตน์. “Development the Prevention to Bruising Around Perching the Vessle”. Hua Hin Medical Journal 2, no. 1 (February 28, 2019): 36–43. Accessed May 24, 2024. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/hhsk/article/view/175143.