ชูใหม่ ฐิติมา. “การเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กปฐมวัย”. Hua Hin Medical Journal 1, no. 2 (February 28, 2019): 18–33. Accessed April 17, 2024. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/hhsk/article/view/175062.