ฉันทภัทรางกูร พุทธชาติ. “ Prachuap Kirikhan”. Hua Hin Medical Journal 1, no. 1 (February 28, 2019): 98–106. Accessed March 3, 2024. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/hhsk/article/view/175050.