เรืองพุก ศุภรานันท์, ใจบาล สุทธชัย, and แซ่ตั้ง ณัฐนันท์. “The Suitability of the Hot Pack Wrapped , Physiotherapy Department , Hua Hin Hospital”. Hua Hin Medical Journal 1, no. 1 (February 28, 2019): 44–51. Accessed May 24, 2024. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/hhsk/article/view/175014.