รัชดาพรรณาธิกุล เชษฐ, and เพ็งสุก ศรินญา. “การจัดการเพื่อความมั่นคงทางสุขภาพของผู้สูงอายุในสังคมไทย”. Hua Hin Medical Journal 1, no. 1 (February 27, 2019): 1–12. Accessed April 20, 2024. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/hhsk/article/view/174985.