สิงห์กาญจนโรจน์ เ. “Outcome of Ultrasound-Guided Transthoracic Needle Lung Biopsy for Diagnosis Lung Cancer”. Hua Hin Medical Journal, vol. 2, no. 1, May 2022, pp. 14-21, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/hhsk/article/view/254308.