ชูใหม่ ฐ. “การเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กปฐมวัย”. Hua Hin Medical Journal, vol. 1, no. 2, Feb. 2019, pp. 18-33, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/hhsk/article/view/175062.