ฉันทภัทรางกูร พ. “ Prachuap Kirikhan”. Hua Hin Medical Journal, vol. 1, no. 1, Feb. 2019, pp. 98-106, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/hhsk/article/view/175050.