เรืองพุก ศ., ใจบาล ส., and แซ่ตั้ง ณ. “The Suitability of the Hot Pack Wrapped , Physiotherapy Department , Hua Hin Hospital”. Hua Hin Medical Journal, vol. 1, no. 1, Feb. 2019, pp. 44-51, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/hhsk/article/view/175014.