รัชดาพรรณาธิกุล เ., and เพ็งสุก ศ. “การจัดการเพื่อความมั่นคงทางสุขภาพของผู้สูงอายุในสังคมไทย”. Hua Hin Medical Journal, vol. 1, no. 1, Feb. 2019, pp. 1-12, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/hhsk/article/view/174985.