[1]
หลงสวาสดิ์ร., “ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า”, HuaHin Sook Jai J, ปี 4, ฉบับที่ 3, น. e0070, ธ.ค. 2019.