[1]
ผลิตกุศลธัชส., “ศึกษาประสิทธิภาพการตรวจด้วยวิธี Real-time PCR เทียบกับวิธีมาตรฐาน เพื่อตรวจวินิจฉัยเชื้อวัณโรคและ วัณโรคดื้อยา ที่โรงพยาบาลนครปฐม: -”, HuaHin Sook Jai J, ปี 4, ฉบับที่ 3, น. e0069, ธ.ค. 2019.