ชูใหม่ ฐ. (2019) “การเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กปฐมวัย”, Hua Hin Medical Journal, 1(2), pp. 18–33. Available at: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/hhsk/article/view/175062 (Accessed: 17 April 2024).