ฉันทภัทรางกูร พ. (2019) “ Prachuap Kirikhan”., Hua Hin Medical Journal, 1(1), pp. 98–106. Available at: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/hhsk/article/view/175050 (Accessed: 3 March 2024).