เรืองพุก ศ., ใจบาล ส. and แซ่ตั้ง ณ. (2019) “The suitability of the hot pack wrapped , Physiotherapy department , Hua Hin Hospital”, Hua Hin Medical Journal, 1(1), pp. 44–51. Available at: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/hhsk/article/view/175014 (Accessed: 24 May 2024).