รัชดาพรรณาธิกุล เ. and เพ็งสุก ศ. (2019) “การจัดการเพื่อความมั่นคงทางสุขภาพของผู้สูงอายุในสังคมไทย”, Hua Hin Medical Journal, 1(1), pp. 1–12. Available at: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/hhsk/article/view/174985 (Accessed: 17 April 2024).