สิงห์กาญจนโรจน์ เริงศักดิ์. 2022. “Outcome of Ultrasound-Guided Transthoracic Needle Lung Biopsy for Diagnosis Lung Cancer”. Hua Hin Medical Journal 2 (1):14-21. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/hhsk/article/view/254308.