โชติกิตติพงศ์อภิรดี, และ จินดาประกายพรรณ. 2019. “บทบรรณาธิการ”. วารสารหัวหินสุขใจไกลกังวล 4 (3), e0071. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/hhsk/article/view/231426.