ยวงเงินปวิทย์. 2019. “อัตราการเกิดภาวะติดเชื้อในข้อเข่า ภายหลังการฉีดยาสเตียรอยด์เข้าข้อเข่า ในคนไข้ที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม ณ โรงพยาบาลกำแพงแสน”. วารสารหัวหินสุขใจไกลกังวล 4 (3), e0067. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/hhsk/article/view/229246.