หลงสวาสดิ์รัชนี. 2019. “ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า”. วารสารหัวหินสุขใจไกลกังวล 4 (3), e0070. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/hhsk/article/view/227324.