ผลิตกุศลธัชสิทธิพจน์. 2019. “ศึกษาประสิทธิภาพการตรวจด้วยวิธี Real-Time PCR เทียบกับวิธีมาตรฐาน เพื่อตรวจวินิจฉัยเชื้อวัณโรคและ วัณโรคดื้อยา ที่โรงพยาบาลนครปฐม: -”. วารสารหัวหินสุขใจไกลกังวล 4 (3), e0069. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/hhsk/article/view/226410.