โชติกิตติพงศ์ อภิรดี, and จินดา ประกายพรรณ. 2019. “Editorial: Editorial”. Hua Hin Medical Journal 4 (1). https://he01.tci-thaijo.org/index.php/hhsk/article/view/184546.