จินดา ประกายพรรณ, มงคลศิริโรจน์ รุ่งอรุณ, วงศ์คำ สายทอง, and บุษยพรรณพงศ์ หทัยรัตน์. 2019. “Development the Prevention to Bruising Around Perching the Vessle”. Hua Hin Medical Journal 2 (1):36-43. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/hhsk/article/view/175143.