ชูใหม่ ฐิติมา. 2019. “การเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กปฐมวัย”. Hua Hin Medical Journal 1 (2):18-33. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/hhsk/article/view/175062.