ฉันทภัทรางกูร พุทธชาติ. 2019. “ Prachuap Kirikhan”. Hua Hin Medical Journal 1 (1):98-106. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/hhsk/article/view/175050.