เรืองพุก ศุภรานันท์, ใจบาล สุทธชัย, and แซ่ตั้ง ณัฐนันท์. 2019. “The Suitability of the Hot Pack Wrapped , Physiotherapy Department , Hua Hin Hospital”. Hua Hin Medical Journal 1 (1):44-51. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/hhsk/article/view/175014.