จินดาประกายพรรณ, มงคลศิริโรจน์รุ่งอรุณ, วงศ์คำสายทอง, บุษยพรรณพงศ์หทัยรัตน์, และ จันทร์เพิ่มผกาวรรณ. 2019. “เทคนิคการเจาะเลือดเพื่อรับบริจาคโลหิตแบบหัวหินโมเดล”. วารสารหัวหินสุขใจไกลกังวล 1 (1), 13-28. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/hhsk/article/view/175012.