รัชดาพรรณาธิกุล เชษฐ, and เพ็งสุก ศรินญา. 2019. “การจัดการเพื่อความมั่นคงทางสุขภาพของผู้สูงอายุในสังคมไทย”. Hua Hin Medical Journal 1 (1):1-12. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/hhsk/article/view/174985.