สิงห์กาญจนโรจน์ เ. Outcome of ultrasound-guided transthoracic needle lung biopsy for diagnosis lung cancer. Hua Hin Medical Journal, [S. l.], v. 2, n. 1, p. 14–21, 2022. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/hhsk/article/view/254308. Acesso em: 20 apr. 2024.