หลงสวาสดิ์ร. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า. วารสารหัวหินสุขใจไกลกังวล, v. 4, n. 3, p. e0070, 24 ธ.ค. 2019.