ผลิตกุศลธัชส. ศึกษาประสิทธิภาพการตรวจด้วยวิธี Real-time PCR เทียบกับวิธีมาตรฐาน เพื่อตรวจวินิจฉัยเชื้อวัณโรคและ วัณโรคดื้อยา ที่โรงพยาบาลนครปฐม: -. วารสารหัวหินสุขใจไกลกังวล, v. 4, n. 3, p. e0069, 24 ธ.ค. 2019.