ชูใหม่ ฐ. การเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กปฐมวัย. Hua Hin Medical Journal, [S. l.], v. 1, n. 2, p. 18–33, 2019. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/hhsk/article/view/175062. Acesso em: 17 apr. 2024.