รัชดาพรรณาธิกุล เ.; เพ็งสุก ศ. การจัดการเพื่อความมั่นคงทางสุขภาพของผู้สูงอายุในสังคมไทย. Hua Hin Medical Journal, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 1–12, 2019. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/hhsk/article/view/174985. Acesso em: 17 apr. 2024.