สิงห์กาญจนโรจน์ เ. (2022). Outcome of ultrasound-guided transthoracic needle lung biopsy for diagnosis lung cancer. Hua Hin Medical Journal, 2(1), 14–21. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/hhsk/article/view/254308