โชติกิตติพงศ์ อ., & จินดา ป. (2019). editorial: editorial. Hua Hin Medical Journal, 4(1). Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/hhsk/article/view/184546