จินดา ป. (2017). Editorial. Hua Hin Medical Journal, 2(1), 9. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/hhsk/article/view/175277