จินดา ป. (2016). Editorial. Hua Hin Medical Journal, 1(1), 8. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/hhsk/article/view/175274