เรืองพุก ศ., ใจบาล ส., & แซ่ตั้ง ณ. (2019). The suitability of the hot pack wrapped , Physiotherapy department , Hua Hin Hospital. Hua Hin Medical Journal, 1(1), 44–51. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/hhsk/article/view/175014