รัชดาพรรณาธิกุล เ., & เพ็งสุก ศ. (2019). การจัดการเพื่อความมั่นคงทางสุขภาพของผู้สูงอายุในสังคมไทย. Hua Hin Medical Journal, 1(1), 1–12. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/hhsk/article/view/174985