(1)
ผลิตกุศลธัชส. ศึกษาประสิทธิภาพการตรวจด้วยวิธี Real-Time PCR เทียบกับวิธีมาตรฐาน เพื่อตรวจวินิจฉัยเชื้อวัณโรคและ วัณโรคดื้อยา ที่โรงพยาบาลนครปฐม: -. HuaHin Sook Jai J 2019, 4, e0069.