(1)
ชูใหม่ ฐ. การเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กปฐมวัย. HuaHin Med. J 2019, 1, 18-33.