(1)
จินดาป.; มงคลศิริโรจน์ร.; วงศ์คำส.; บุษยพรรณพงศ์ห.; จันทร์เพิ่มผ. เทคนิคการเจาะเลือดเพื่อรับบริจาคโลหิตแบบหัวหินโมเดล. HuaHin Sook Jai J 2019, 1, 13-28.