(1)
รัชดาพรรณาธิกุล เ.; เพ็งสุก ศ. การจัดการเพื่อความมั่นคงทางสุขภาพของผู้สูงอายุในสังคมไทย. HuaHin Med. J 2019, 1, 1-12.