[1]
ผลิตกุศลธัชส. 2019. ศึกษาประสิทธิภาพการตรวจด้วยวิธี Real-time PCR เทียบกับวิธีมาตรฐาน เพื่อตรวจวินิจฉัยเชื้อวัณโรคและ วัณโรคดื้อยา ที่โรงพยาบาลนครปฐม: -. วารสารหัวหินสุขใจไกลกังวล. 4, 3 (ธ.ค. 2019), e0069.