การกำหนดเลขกำกับบทความ

2019-04-10

***แจ้งเพื่อทราบ เรื่อง การกำหนดลำดับของบทความ กองบรรณาธิการจะกำหนดลำดับที่ของบทความที่ผ่านกระบวนการตอบรับเพื่อตีพิมพ์ได้ แล้วขึ้นเวปไซด์ตามลำดับของงานที่ตอบรับและผู้แต่งได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลบุคลากรและเนื้อหาแล้วส่งกลับกองบรรณาธิการจึงจะจัดหน้าตามรูปแบบของวารสารแล้วนำขึ้นโดยใช้รหัส e0049  เป็นต้นไป