ประกาศนโยบายการพัฒนาวารสารหัวหินสุขใจไกลกังวล

2019-03-04

ประกาศนโยบายการพัฒนาวารสารฯ ตั้งแต่ปี 2562 วารสารหัวหินสุขใจไกลกังวล จะออกปีละ 3 ฉบับ ได้แก่ มกราคม-เมษายน, พฤษภาคม-สิงหาคม, กันยายน-ธันวาคม ของทุกปี