1.
กิจพันธ์ พ. การแยกการสั่งยาออกจากการจ่ายยา. TFDJ [Internet]. 2018 Aug. 15 [cited 2024 May 19];24(2):4-8. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/140219