1.
ผาแก้ว ป. โรคและภัยสุขภาพที่มากับลมหนาว. TFDJ [Internet]. 2018 Aug. 14 [cited 2024 May 22];23(3):4-6. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/140013