1.
ศรีมงคลกุล จ. สารออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทชนิดใหม่และการควบคุม. TFDJ [Internet]. 2018 Aug. 14 [cited 2024 May 19];23(2):4-10. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/139977