1.
หวังธีระประเสริฐ ร, ดิษย์เมธาโรจน์ ม. ข้อเท็จจริงในปัจจุบันของหมามุ่ยสำหรับการใช้ประโยชน์เป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ. TFDJ [Internet]. 2018 Aug. 14 [cited 2024 May 22];23(1):4-6. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/139934